5 วันเกิดได้บ้านได้รถ มีเกณฑ์ รับโชคก้อนใหญ่

5 วันเกิดได้บ้านได้รถ มีเกณฑ์ รับโชคก้อนใหญ่ 

วันเสาร์

คุณจะเริ่มรู้สึกสับสน กับอารมณ์ของ ตัวเองมากในช่วงนี้ บางทีผีเข้าผีออก ใครจะทำอะไร ก็ดูไม่ถูกใจคุณไปเสียหมด จนเกิດความ เ ค รี ย ด จน ปວดตา ๑วงชะต ามีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ได้เพิ่มเงินเดือน มีความสำเร็จ ที่ดี แถมเงินทอ งก็จะราบรื่นดีมาก แถม

ท่านยังมีเกณฑ์ได้ โชคลาภจากการเสี่ย งโชค

วันอังคาร

คุณจะได้รับการสนับสนุน จากผู้ใหญ่ที่ใจดี มีอายุมากกว่า มีอำนาจเหนือกว่า และ ๑วงชะต ายังได้รับ การคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ตนเองนับถือ กราบไหว้บูชา มีโอกาสจะสมหวัง กับสิ่งที่ปรารถนา จะได้รับข่าวดีจากงานเงิน ที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศ หรือ

คนที่อยู่ต่างถิ่น ต่างแดน เกิດความสำเร็จเป็นอย่างดี แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภ จากการ เ สี่ ย ง โชค หากเจอคนขายล็อตเตอรี่ที่เร่ขายใกล้ปั้มน้ำมัน หรือสนามบิน ลองหยิบมาสักใบ ๑วงท่านมีเกณฑ์สูง จะถูกรางวัลหลักล้าน เอาเงินนั้นไปตั้งตัว ปลดหนี้ปลดสิน ออกรถใหม่ป้ายแดงได้เลย และ๑วงชะต าท่านยังมีเกณฑ์ที่ดีในปี 63 ถึง 65 ที่๑วงชะต าหนุน๑วงให้มีทรัพย์

วันศุกร์

พ้นเคราะห์ เสียทีลำบากมาเป็นสิบปี เป็นช่วงที่คุณจะต้องเตรียมรับกับมิติใหม่ ของการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น จนทำให้เหนื่อย จะมีงานเข้ามาให้ทำมากจนล้นมือ คุณจะได้รับการสนับสนุน จากคนใดคนหนึ่งซึ่งเป็น ผู้ที่มีประสบการณ์ ในการทำงาน ทำให้ชีวิตรุ่งโรจน์

วันพฤหัส

ขอs ะวั งเ รื่ อ งคู่แข่ง ในเ รื่ อ งต่าง จะเข้ามาจากทางตรง และทางอ้อม จะมีคนที่อยู่ในที่ทำงานที่ไม่ค่อยถูกชะต ากัน แต่แรก นำเ รื่ อ งเข้ามาทำให้คุณต้องหนักใจ s ะวั งอย่าทำอะไรที่โดเด่น เกินหน้าเกินตามากไปนัก มีคนจ้องอิ จ ฉ าคุณอยู่ลับ ทำอะไรแต่พอดี ไม่ตึง

ไม่หย่อนจนเกินไป คนต่างชาติหรือลูกครึ่งจะนำความสำเร็จ เข้ามาให้คุณ ทำให้การดำเนินชีวิตดู มีชีวิตชีวา แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการ เ สี่ ย ง โชค หากเจอคนขายล็อตเตอรี่มาเร่ขายใกล้ห้างสรรพสินค้า ให้ลองหยิบสุ่มมาสักใบ ๑วงท่านมีเกณฑ์สูง จะ

วันอาทิตย์

ทำอะไร อย่าไปไว้ใจใคร มากจนเกินไป ค่อย ศึกษา ค่อย เรียนรู้ อย่าบุ่มบ่ามหรือรีบร้อน ขอเต ือนว่า อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจใครให้มากนัก เพราะอาจทำให้คุณผิ ดหวัง หรือเสียใจได้ เพราะความใจร้อนอาจ จะเกิດปัญหาตามมาได้ ชะต าชีวิตจะโดดเด่นในเ รื่ อ งของ

หน้าที่การงาน ผู้หญิงผิวขาว มีบุคลิกดี จะนำความโชคดี มาให้กับคุณ 

คนเกิ ดวันต่อไปนี้ คนใกล้ตั วจะ นำพาโช คมาให้ ร ะ วั ง รวยไม่รู้ตั ว

คนเกิ ดวันต่อไปนี้ คนใกล้ตั วจะ นำพาโช คมาให้ ร ะ วั ง รวยไม่รู้ตั ว

คนที่เกิ ดวันศุกร์

เ รื่ อ งของการงานนั้นแม้ว่าช่ ว งนี้ยังไม่เข้าที่เ ข้ าทาง 100% แต่ก็กำลั งจะดีขึ้ นเรื่อยและอีกไม่กี่วัน ด ว งใน

เ รื่ อ งของการทำงานก็มีโอก า สที่จะเพิ่มพูนมากกว่าเ ดิ ม และมีโอกา สที่จะได้รับเ งิ นมากกว่าเดิมอีกด้วย

ในเ รื่ อ งของการเงิ นนั้นช่ วงนี้จะเป็นช่วงที่หาเ งิ นย ากลำบากพอสมค วร มีหลายอย่ างได้เปลี่ยนแปลง

ไปจนทำให้คุณรู้ สึ กว่าท้อแท้และหมดกำลังใจ แต่สิ่ งเห ล่ านี้กำลังจะก้ าวผ่า นไปด้วยความสามารถของตัวคุ ณ

เองเท่านั้น ทุกอย่ างกำลังจะเ ริ่ มดีขึ้นเรื่อ ยจะต้องใช้ค วา มสามาร ถและเวลา

คนที่เกิ ดวันอังคาร

ด วงของคุณในเ รื่ อ งของการทำงานกำลังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีโอก า สที่จะประสบความสำเ ร็ จสูงยิ่งในช่วง 3 วันต่อ

จากนี้เท่านั้นทำอะไรก็จะเริ่ มดีขึ้นไปเรื่ อยเรื่อย มีทั้งในเ รื่ อ งของการเ งิ นจะต้องมีความพย าย ามมา กเป็น

พิเ ศ ษ จะได้รับโ ช ค 2 ต่อ3ต่อ กันเลยทีเดียวในช่ ว งของต้นเดือนหน้านี้

คนที่เกิ ดวันอาทิตย์

ช่วงนี้อี กทั้งยั งต้องร ะมัดs ะวั งเ รื่ อ งของปัญหาเอกสารการเงิ น มีโอก า สที่จะทำบ างสิ่ งบ างอย่ างที่ไม่เรียบร้อย

และก่อเกิดปัญหาได้ ในเ รื่ อ งของการเงิ นแ ล้ วนั้นจะมีโช คเกี่ยวกับตัวเ ล ขเข้ามาเกี่ ยวพั น ในช่วงของกลาง

เดือนมีโอก า สที่จะได้พบเจอโช คเ ป็นชุดใ ห ญ่ เตรียมกระเป๋ารับทรั พ ย์รับเงิ นไว้ได้เลย

คนที่เกิ ดวันเสาร์

ช่ ว งนี้กำลั งรู้สึกท้อแท้ใจกับการทำง า นที่แ สนเหน็ดเ หนื่อ ย แต่ไม่ช้าไม่น า นมั นก็จะก้าวผ่ า นพ้นไปเพี ย ง

แต่ต้องจับจังหวะร ะย ะเว ล าให้ถูกต้อง มีโอก า สที่ดีมีโอกาสที่จะได้แ ส ดงผลงานให้เป็นที่ประจั ก ษ์ ให้เป็น

ที่คนอื่นได้รั บรู้ค วา มสามารถของตนเอง จังห ว ะนี้แห ล ะเป็นจังห ว ะที่จะได้เพิ่มพูนกำลังทรั พย์ในอนาคต

มีโอกาสที่จะได้รับการแ ต่งตั้งห รื อเลื่อนขั้นเงิ นเดือนในโอก าสถัดไป

ที่มา : https://bit.ly/38BDCVr

4 ร าศี มีแว ว เศรษฐี เตรียมรับทรัพย์ ใหญ่

4 ร าศี มีแว ว เศรษฐี เตรียมรับทรัพย์ ใหญ่

ราศีพิจิก

การทำ ลายล้ าง เป็นคนเจ้าคารม เหน็บแนม โทสะร้าย ขยันขันแข็ ง มีความคิดสูงส่ง มีการพัฒนา กล้าเผชิญต่อสิ่งต่างๆ เหมาะที่จะ

เป็นนัก ปรัชญา นักสืบ ศัลยแพทย์ ครู และนักค้าข องเก่า

ราศีมังกร

ความทรหดอดทน มักสามารถจัดตังองค์การ การบริหารฟันฝ่าไป อย่างไม่กลัวอันตราย เฉลียวฉลาดในการใช้ความรู้ เป็นผู้จัดการ ผู้

ปกครองประเทศ นักการทูต นักอุตสาหกรรม กสิกรรม วิทยาศาสตร์ หนักเอาเบาสู้ ค้าพืชผลและของป่า

ราศีกรกฎ

การหวั่นไหวใ นอารมณ์ ภายนอกมักจะแข็งแกร่งเพื่อ ปกปิดมิให้คนอื่นรู้ความในใจ เป็นคน ระมัดระวังเหมือนมารดาปฏิบัติต่อบุตร มีค 

วามอดทนต่อความยากลำบากเสมอ เหมาะที่จะเป็นนักแสดง นาฏศิลป์ แพทย์ ตำรวจ อดทนเก่ง

ราศีสิงห์

กำลังอำนาจในสิ่งต่างๆ ความรุ่งโรจน์ ความเชื่อมั่น มีศรัทธาแรงกล้าและสามารถดึงดูดคนอื่นได้ เหมาะที่จะเป็นผู้นำ นักการเมือง 

หัวหน้า นักออกแ บบ นักแต่งตัว นายหัว

เทวดาประจำตัวมีกันทุกคน ดีหรือจนอยู่ที่คนบูชา

เทวดาประจำตัวมีกันทุกคน ดีหรือจนอยู่ที่คนบูชา

ตั้งนะโม 3 จบ หลังจากนั้นสวดบทต่อไปนี้

อิติสุขะคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พรหมะเทวา อินทะเทวา อังคะเทวา อาคันตุกะเทวะต า รุกขะเทวาพาลี ชัยยะมังคะลา อาจาริยัง อาจาริยะเทวา มุณี สิทธิ มาจาปิตุโร อะโร คะเยนะ สุขเขนะจะ ขะมามิหัง สาธุ สาธุ สาธุ

ด้วยอานุภาพของพระพุทธเจ้า อานุภาพของพระธรรม และพระสงฆ์ ด้วยอานุภาพของพระรัตนตรัยทั้ง 3 ประการ ขอจงดลบันดาลให้บุญที่ข้าฯ ได้บำเพ็ญมาตั้งแต่อ ดีตชาติจนถึงปัจจุบัน

ข้าฯ ขออุทิศบุญนี้แก่เทวดาที่รั ก ษ าตัวของข้าฯ ให้แก่เทวดาที่รั ก ษ าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของข้าฯ กิจการค้ า ข า ยของข้าฯ หากท่านตกทุ กข์ขอให้พ้นจากทุ กข์ ถ้าท่าน มีสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไป

ขอมีความเจริญ มีอาหารอันดี มีอาภรณ์อันเลิศ ขอให้ท่าน มีภพภูมิที่สูงขึ้น เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ขออโหสิกร รมแก่ข้าฯ และจงขออนุโมทนาบุญกับข้าฯ ขอจงดลบันดาลให้ข้าฯ มีแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง และแคล้วคลาดปลอ ดภั ยจากอั น ต ร า ยทั้งหล า ย

ขอให้สำเร็จในหน้าที่การงาน การเงิน การค้ า ข า ย ขอให้เอาชนะศั ต รูห มู่ ม า ร ขอให้ข้าฯ เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหล า ย ขอให้ข้าฯ มีโชคลาภ และประสบความสำเร็จในทุกก ารงานด้วยเทอญ สาธุ

การบูชาเทวดาก็เป็นเหมือนก ารแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เราต้องทำการปฏิบัติบูชาด้วยการทำความดีให้มาก และหลังจากทำบุญแล้วก็ควรเชื่อม

บุญถึงท่าน ในตอนที่กรวดน้ำก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานอุทิศบุญให้กับเหล่าเทวดาอารักษ์ของเราด้วย

ที่มา horoscopedaily99

ต้นไม้ 5 ชนิด ปลูกในห้องนอน หลับสนิททั้งคืน

ต้นไม้ 5 ชนิด ปลูกในห้องนอน หลับสนิททั้งคืน

1 ลิ้ น มั ง ก ร

ถือว่าเป็นต้นไม้ที่ให้ความสวยงาม เพราะจะช่วยกรองออ กซิเจนในห้อง และยังช่วยปรับสภาพอากาศทั้งหมดในห้องให้ดีขึ้น และเป็นต้นที่ปลูกได้ง่ายดูแลได้ง่ายดีต่อท า ง เ ดิ น ห า ย ใ จ มีความสวยงามสบายต า มองแล้วรู้สึกผ่อนคล า ย ช่วยเพิ่มอากาศทำให้การนอนหลับของคุณดียิ่งขึ้น

2 ต้นไอวี่

เป็นอีกหนึ่งเป็นพืชที่ปลูกง่าย ต้นไอวี่เป็นต้นไม้ที่ช่วยปรับสภาพอากาศให้บริสุทธิ์ได้ดี ช่วยลดเ ชื้ อ ร าในอากาศที่ทำให้ การห า ย ใจ ติดขัด นอนกรน หรือมีโ ร ค ภู มิ แ พ้ สามารถที่จะทำให้คุณนั้น นอนหลับพักผ่อน ได้หลับสนิทตลอ ดทั้งคืน

3 ด อ ก มะลิ

ถือว่าเป็นอี ก ห นึ่ งต้นไม้ที่มีกลิ่นที่หอม และด อ กมะลิ จะช่วยลดความกังวลได้ดี ปลูกเอาไว้ในห้องนอนจะช่วยให้คุณได้รับกลิ่นหอมอ่อนๆ ของต้น มะลิ ทำให้คุณนอนหลับได้สนิท ตื่น มาพร้อมกับกลิ่นหอมที่สดชื่น

4 ลาเวนเดอร์

ถือว่าเป็นอีหนึ่งพืชที่ปลูกได้ง่ายเป็นต้นที่มีน้ำมัน ห อ มระเหยปลูกไว้ในห้องนอน จะช่วยให้เวลากลางคืนจะได้รับกลิ่นหอม และยังช่วยลดความเ ค รี ย ดได้ ทำให้การนอนนั้นสบาย และหลับสนิทมากยอ่งขึ้น ต้นไม้ธรรมชาติที่ช่วยในการนอนหลับพักผ่อนได้ และมีอากาศที่สดชื่น

5 ว่ า น ห า ง จ ร ะ เ ข้

ว่านหางจระเข้ มีข้ อ ดีหล า ยๆอ ย่ า งเลย เช่นเดียวกับการช่วยปรับอากาศเวลากลางคืนและออ กซิเจน ก็จะช่วยทำให้การนอนหลับของคุณดียิ่งขึ้นไป

ที่มา 108archeepparuay

การบูชาเทวดาประจำของเรา เชื่อกันว่าถ้าทำถูกวิธี รับรองว่า มีแต่จะรุ่งเรือง

การบูชาเทวดาประจำของเรา เชื่อกันว่าถ้าทำถูกวิธี รับรองว่า มีแต่จะรุ่งเรือง

วิธีขอขมาเทวดาประจำตัว

ตั้งนะโม ๓ จบ

“ อิติสุขะคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พรหมะเทวา อินทะเทวา อังคะเทวา อาคันตุกะเทวะตา รุกขะเทวาพาลี ชัยยะมังคะลา อาจาริยัง อาจาริยะเทวา มุณีสิทธิ มาตาปิตุโร อะโรคะเยนะ สุขเขนะจะ ขะมามิหัง สาธุ สาธุ สาธุ “

ด้วยอานุภาพของพระพุทธเจ้า ด้วยอานุภาพของพระธรรม ด้วยอานุภาพของพระสงฆ์ ด้วยอานุภาพของพระรัตนตรัยทั้ง ๓ ประการนี้ ขอจงดลบันดาลให้บุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้

ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้ให้แก่เทวดาที่รักษาตัวของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดาที่รักษาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดาที่รักษา

กิจการค้าขายของข้าพเจ้า ถ้าท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าท่านมีสุขขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไป จงมีแต่ความสุข ความเจริญ มีอาหารอันดี มีอาภรณ์อันเลิศ ขอให้ท่านจงมีภพมีภูมิที่สูงขึ้น และเจริญยิ่งๆขึ้นไป เมื่อได้รับผลบุญขอข้าพเจ้าแล้ว ขอจงให้ซึ่ง

อโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า และขอจงอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้า เมื่อท่านอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าแล้ว ขอจงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุข

ความเจริญ รุ่งเรืองและแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลาย จงมีความสำเร็จในหน้าที่การงาน การเงิน การติดต่อ การค้าขาย 

ขอให้ชนะศัตรูหมู่มารทั้งหลาย ขอให้เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย และขอให้ข้าพเจ้าจงมีแต่โชคลาภอยู่เสมอ และสำเร็จดังที่ปรารถนาโดยเร็วพลันเทอญ

 

แค่ 5 นาทีในตอนเช้าบทสวดมนต์แบบสั้น ชีวิตดีขึ้นทันตา

แค่ 5 นาทีในตอนเช้าบทสวดมนต์แบบสั้น ชีวิตดีขึ้นทันตา

การสวดมนต์ตอนเช้า เรียกได้ว่าเป็นอีกขึ้นหนึ่งของการสวดมนต์ก็ว่าได้ เพราะตอนเช้าเราต่างก็มีกิจวัตรประจำวันต่างๆ ที่ต้องทำ

มากมาย ก่อนที่จะออกไปเรียน หรือทำงาน นั่นหมายความว่า เรามีเวลาค่อนข้างจำกัด และเร่งรีบ ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มสวดมนต์ตอนเช้า ต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ระยะเวลาที่ใช้ประมาณ 5-10 นาที หลังจากที่สวดจบแล้วให้นั่งสมาธิอีกประมาณ 5 นาที

(ขั้นตอนในการสวดมนต์ตอนเช้า เริ่มดังนี้)

กราบพระ 3 ครั้งโดยให้ระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

คำบูชาพระ

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ

อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ

คำนมัสการพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ)

คำอาราธนาศีล 5

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ

ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ
ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ
ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ
ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ
ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ

 

4 ราศี โ ช คกำลังมา กำลังจะร ว ย มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางให้

 4 ราศี โ ช คกำลังมา กำลังจะร ว ย มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางให้

ราศีพฤษภ

เป็นช่วงแห่งความรุ่งเรืองบร รลุเป้าหมาย สิ่งที่ท้าทายและบุกเบิก จะประสบความสำเร็จ จะได้โ ช คลาภจากการ เ สี่ ย ง ๑วง ซึ่งการที่

คุณเป็นคนใจนักเลง ใจใหญ่กล้าได้กล้าเสียยิ่งจำทำให้ได้เงินก้อนใหญ่ หลังเป็นต้นไป ๑วงการเงินโดดเด่นมาก หยิบจับอะไรเป็นเงินได้อย่ างง่ายไปหมด งานที่ทำอ ยู่ก็ก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดเงินคูณสองคูณสาม

ทำธุรกิจส่วนตัวก็กำไรเป็นล้าน ขย ายสาขาได้เลย มนุษย์เงินเดือนเพื่อนร่วมงานรัก ส่วนคนที่เ ก ลี ຍ ด เป็นศั ต รูก็แพ้ ภั ยตัวเองไป 

ราศีเมษ

ช่วงแห่งการพ้นเคราะห์ภัย ฟ้าเปิดทางรุ่งเรือง เป็นจุดผ่านที่สำคัญ แห่งการพลิกฟื้นกลับร้ า ยกลายดีอย่ างแท้จริง จะมี๑วงจากการ เ สี่ ย ง โ ช ค และรับทรั พ ย์ก้อนโตหลังเป็นต้นไปต้องไม่ประมาท ต้องตั้งสติ ทำบุญ สร้างกุศล ที่ไหนก็ได้ หล่อพระ สร้างโบสถ์ วิหาร

เพราะ๑วงชะต าด้านโ ช คลาภกำลังมาแรงมาก จะได้ลาภลอ ยจากเ พ ศตรงข้ามที่มีอายุมากกว่าและมีเกณฑ์จะได้รางวัลจากการ

ทายผล หรือชิงโ ช ค เป็นรางวัลใหญ่ มีเงินตั้งตัว ได้ถอ ยรถป้ายแดง ได้ซื้อบ้านหลังใหม่เป็นชื่อของตัวเอง

ราศีตุลย์

รับสิ่งใหม่ สตรีผู้ใหญ่ จะนำความสุขและโ ช คลาภมาให้ และรับทรั พ ย์ก้อนโต ขณะที่คนโสดจะพบคนถูกใจหลังเป็นต้นไป ให้s ะวั งของมีคม เช่น โดนมีดบาด แนะนำว่าหากมีเวลาควรหาโอ กาสไปหล่อเทียนพร รษา ถวายหลอ ดไฟ บริจาคค่าน้ำค่าไฟ เพิ่มแสงสว่าง บูชาไฟ

จะดีกับชะต าชีวิต เพราะความขยันของคุณกำลังไปเข้าต าผู้หลักผู้ใหญ่ มีเกณฑ์ถูกโปรโมทสูงได้เลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือนได้เป็น

หัวหน้าแผนกหรือผู้จัดการ และได้คอ มมิชชั่นและเงินโบนัสก้อนใหญ่ อาชีพดี อนาคตย าวก็มั่นคงต ามไปด้วย ด้านโ ช คลาภ๑วง เ สี่ ย ง โ ช คก็พุ่งแรงมีเกณฑ์ถูกรางวัลหลายล้าน มีเงินปลดหนี้ปลดสิน

ราศีกรกฎ

มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงอย่ างมาก โดยจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่ างมากเช่นกัน แม้ดูคล้ายต้อง เ สี่ ย ง อ ยู่บ้าง แต่ก็มีความสำเร็จ 

เป็นช่วงแห่งความรื่นรมณ์มีโ ช คลาภ รับทรั พ ย์หลังเป็นต้นไป ๑วงการเงินโดดเด่นมาก คิดเงินได้เงิน คิดทองได้ทอง และมีโอ กาสได้เงินก้อนใหญ่เป็นล้าน มีเงินจ่ายหนี้ แต่งงาน ถอ ยรถป้ายแดง

อาหาร 4 อย่ าง ยิ่งกินบ่อย ยิ่งทำให้กระดูกเสื่อมเร็ว

อาหาร 4 อย่ าง ยิ่งกินบ่อย ยิ่งทำให้กระดูกเสื่อมเร็ว

กาแฟ

จากการวิจัยของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาเผยว่า การดื่มกาแฟมากกว่าวันละ 2 ถ้วยมีผลทำให้ก ร ะ ดู กเปราะบางได้ เพราะคาเฟอีนในกาแฟจะทำให้ร่ า งกายขับแคลเซียมออกมาทางปัสสาวะได้

น้ำอัดลม

อย่ างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าน้ำอัดลมไม่มีประโยชน์ต่อร่ า งกาย แถมมันยังมีผลทำให้ก ร ะ ดู กหักง่าย ซึ่งผู้ที่ดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำจะมีโอกาสเกิດโ ร คก ร ะ ดู กพรุนได้มากกว่าผู้ที่ไม่ดื่ม 3-4 เท่า

โปรตีนสูงจากเนื้อสัตว์

จากการศึกษาพบว่าคนที่รับประทานอาหารโปรตีนสูงนาน จะมีความหนาแน่นของก ร ะ ดู กบางกว่าคนที่รับประทานอาหารแบบปกติ

อาหารเค็ม

การรับประทานอาหารที่มีรสเค็มมาก นอกจากจะมีผลเ สี ยต่อไตแล้ว อาจส่งผลให้ร่ า งกายขับแคลเซียมออกมาทางปัสสาวะมากขึ้นด้วย ทำให้ก ร ะ ดู กอ่อนแอและไม่แข็งแรงเท่าที่ควร

แผนการชะลอความเ สื่ о มของก ร ะ ดู กและข้อ

1 บริหารร่ า งกายให้เหมาะสม

นอกจากการออกกำลังกายจะช่วยชะลอวัยแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แก่ร่ า งกายด้วย การเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่ า งกาย จะเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับข้อต่อ ปรับโครงสร้างก ร ะ ดู ก สร้างกล้ามเนื้อที่แข็งแรง ช่วยรองรับก ร ะ ดู ก และช่วยลดอาหารปວดได้ด้วย แต่อย่ างไรก็ตาม การออกกำลังกายหนักเกินไป อาจกลายเป็นการสร้างภาระให้กับข้อก ร ะ ดู ก จนเกิດปัญหาข้อก ร ะ ดู กเ สื่ о มเร็วขึ้นได้

2 เลือกกินอย่ างถูกวิธี

การรับประทานสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อโครงสร้างและการเคลื่อนไหวของก ร ะ ดู กและข้อ นับว่าเป็นการให้รางวัลชีวิตแก่ตัวเองทางหนึ่ง

แคลเซียม เปรียบเสมือนพระเอกของระบบก ร ะ ดู กและข้อเลยก็ว่าได้ เพราะบทบาทอันโดดเด่น คือ การเสริมสร้างก ร ะ ดู กให้แข็ง

แรง เมื่อร่ า งกายมีปริมาณแคลเซียมที่เหมาะสม จะช่วยลดความ เ สี่ ย ง ของการเกิດข้ออักเ ส บ ช่วยให้กล้ามเนื้อยืดหดได้ดี แต่ร่ า งกายจะต้องใช้แคลเซียมที่สะสมไว้ในการดูแลสุขภาพก ร ะ ดู ก ดังนั้น การเสริมแคลเซียมให้เพียงพอ จึงเป็นสิ่งจำเป็น

วิตามินดีและแมกนีเซียม วิตามินดีช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียม และส่งแคลเซียมไปบำรุงก ร ะ ดู กให้แข็งแรงได้อย่ างมีประสิทธิภาพ ส่วนแมกนีเซียม จะช่วยปรับสมดุลให้แคลเซียมออกฤnธิ์ในการทำงานได้อย่ างเหมาะสม

กลูโคซามีน และคอนโดรอิทีน ช่วยเสริมสร้างของเหลวหล่อลื่นก ร ะ ดู กอ่อน เส้นเอ็น และข้อต่อ อย่ างไรก็ตาม ผลการศึกษาไม่ได้ยืนยันว่าสารเหล่านี้ได้ประโยชน์มากเท่าใดนัก

3 ปรับเปลี่ยนอิริย าบถ

การเปลี่ยนแปลงเล็ก น้อย อาจส่งผลอย่ างใหญ่หลวงต่อสุขภาพของเรา เช่น ยืนให้ตรง ไม่ทิ้งน้ำหนักไปข้างใดข้างหนึ่ง ไม่นั่งยอง ไม่นั่งอยู่กับที่เป็นเวลานาน สวมรองเท้าที่กันกระแทกได้ดี เลิกบุหรี่ เป็นต้น

4 ควบคุมน้ำหนัก

น้ำหนักเกิน เป็นหนึ่งในสาเหตุของอาการข้อเ สื่ о ม เพราะก ร ะ ดู กและข้อต้องรับน้ำหนักของน้ำหนักตัวที่มากเกินไป โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง บริเวณเข่า สะโพก เท้า และหลัง ที่เป็นจุดหลักในการรับน้ำหนักของร่ า งกาย การออกกำลังกาย เพื่อเพิ่มการเผาผลาญ

พลังงาน และไขมันส่วนเกิน รวมถึงการควบคุมอาหาร โดยการหลีกเลี่ยงไขมันอิ่มตัว ลดปริมาณคาร์โบไฮเดรต จะช่วยให้คุณผอมลง และยังชะลอความเ สื่ о มของก ร ะ ดู กและข้อด้วย

คาถาหลวงพ่อโสธร คิดสิ่งได้สมหวังทุกประการ

คาถาหลวงพ่อโสธร คิดสิ่งได้สมหวังทุกประการ

เริ่มต้นให้นั่งสมาธิ 1 นาที จากนั้นตั้ง นะโม 3 จบ แล้วสวดตาม

คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร (องค์กลาง)

อิติ อิติ อิติ โสธโร นโม พุทธา ยะ ยะธา พุธโมนะ คาถาบูชาพระพุทธโสธร กายะนะ วาจายะวะ วาโสธะรัง นามะ อิติปาริหะ ริยะการัง พุทธธะ รูปัง อะหังปิ วัณทามิ สัพพะโส

คาถาบูชาพระ 5 องค์ ของหลวงพ่อโสธร นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) นะ ทรงฟ้า โม ทรงดิน พุทธ ทรงสินธุ์ ธา ทรงสมุทรยะ ทรงอากาศ พุทธังแคล้วคลาด ธัมมัง แคล้วคลาด

สังฆัง แคล้วคลาด ศัตรูภัยพาล วินาศสันตินะกาโร กุกกุสันโธ สิโรมัชเฌ โมกาโร โกนาคะมะโน นานาจิตเต พุทธกาโร กัสสะโป พุทโธ จะ ทะเวเนเต ธากาโร ศรีศากะยะมุนี โคตะโม ยะกันเน ยะกาโร อะริยะ

เมตตรัยโย ชิวหาทีเต ปัจจะพุทธา นะมามิหัง

คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร : คาถาบูชาหลวงพ่อโสธรนี้ ภาวนาทุกวันจะปลอดภัย ป้องกันอันตรายทั้งปวง ร่มเย็นเป็นสุขตลอดชีวิต อีกทั้งมีเมตตามหานิยม ซื้อง่ายขายคล่อง นำมาซึ่งโภคทรัพย์

เ รื่ อ งเล่าประวัติเกี่ยวกับหลวงพ่อโสธร

ประวัติเกี่ยวกับหลวงพ่อโสธร มีเ รื่ อ งราวที่เล่าขานกันมานาน เริ่มตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธย าตอนปลาย มีพระพุทธรูปลอยน้ำมา 3 องค์

ที่แม่น้ำบางปะกง พอมาถึงบริเวณสถานที่แห่งหนึ่ง มีชาวบ้านเห็นพระพุทธรูปลอยน้ำมา จึงช่วยกันอัญเชิญขึ้นมาบนฝั่ง ด้วยการเอาเรือออกไปอัญเชิญช่วยกันยกขึ้นเรือ แต่ก็ไม่สำเร็จเพราะยกเอาขึ้นมาไม่ไหว จึงเปลี่ยนวิธีการเป็นเอาเชือกเส้นใหญ่ไปคล้ององค์พระ

ทั้ง 3 องค์อย่างแน่นหนา แล้วช่วยกันชักลากขึ้นมาบนฝั่ง

ซึ่งเป็นที่น่าแปลกใจของชาวบ้านในสมัยนั้นเป็นอย่างมาก เพราะทำอย่างไรก็ไม่สำเร็จ ชาวบ้านพย าย ามลองอยู่หลายครั้งหลายวิธีก็

ไม่สำเร็จ จนกระทั่งเชือกข า ดรั้งเอาไว้ไม่อยู่ ประกอบกับ กระแสน้ำเกิດปาฏิหาริย์ปั่นป่วนขึ้นมาเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนัก ทำให้พระพุทธรูปทั้ง 3 องค์จมหายไป ท่ามกลางความเสียดายของผู้คนซึ่งเห็นเหตุการณ์อย่างชัดเจน ต่างพากันยกมือไหว้ท่วมศีรษะ

บางคนก็พูดว่าไม่มีบุญเพียงพอ ที่จะอัญเชิญพระพุทธรูปทั้ง 3 องค์ขึ้นมาได้ ทำให้ผู้คนในสมัยนั้นโจษขานกันต่าง นานา บ้างก็ว่า เทวดาฟ้าดินไม่โปรด หลวงพ่อก็ไม่ยอมประดิษฐานอยู่บนฝั่ง เ รื่ อ งราวโจษขานกันไปมากมายนี้ ทำให้ชาวบ้านพากันเรียกสถานที่ ที่

พระพุทธรูปทั้ง 3 องค์ มาสำแดงปาฏิหาริย์ลอยวนทวนน้ำไปมาว่า “สามพระทวน” เรียกกันเรื่อยไปนานเข้าก็เพี้ยนกลายเป็น “สัมปทวน” กันไปในที่สุด

ตามตำนานเล่าว่าพระพุทธรูปทั้ง 3 องค์ที่ลอยมาในแม่น้ำบางปะกงนั้น องค์หนึ่งลอยไปทางบางพลี ไปผุดขึ้นที่คลองวัดบางพลี ชาวบ้านอัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานเอาไว้ที่วัดบางพลีได้โดยง่าย ซึ่งอาจจะเป็นเพราะพระพุทธรูปองค์นี้ ท่านต้องการจะประดิษฐานอยู่ ณ ที่ตรงนั้นก็เป็นได้ ปัจจุบันคือ หลวงพ่อโต วัดบางพลี สมุทรปราการ

อีกองค์หนึ่งลอยไปที่บริเวณบ้านแหลมสมุทรสงคราม ชาวบ้านตีอวนได้องค์พระขึ้นมา แล้วอัญเชิญไปประดิษฐาน ที่วัดบ้านแหลม 

หรือในปัจจุบันคือวัดเพชรสมุทรวรวิหาร หรือที่รู้จักกันดีคือ หลวงพ่อวัดบ้านแหลม สมุทรสงคราม และอีกองค์หนึ่งผุดขึ้นมาที่แม่น้ำบางปะกง ที่หน้าวัดเสาธงทอนหรือ “วัดโสธรในปัจจุบัน”