คนที่มีบุญวาสนาดี จะไม่เลื่อนผ่าน

คนที่มีบุญวาสนาดี จะไม่เลื่อนผ่าน

เราทุกคนเกิดมา ต่างมีบุญวาสนาไม่เท่ากัน ก ร ร มที่ทำ ก็ไม่เหมือนกัน อยู่ที่ใคร ทำดีมากกว่ากัน หมั่นสร้างบุญ สร้างกุศล ให้กับตนเอง เพื่อนำพา ให้ บารมีติดตัว ทำอะไร ก็มีแต่ความ เจริญรุ่งเรือง จิตใจแจ่มใส

บุญ เป็นความดี เมื่อทำบ่อยเข้า เก็บสั่งสม ไว้มากเข้า ก็จะมีกำลัง และอานุภาพ กล า ยเป็น วาสนา เป็นบารมี ซึ่งเรียก โดยทั่วไปว่า วาสนาบารมี การทำบุญ มีมากวิธี ทำได้หล า ยทาง อย่างที่รู้กัน โดยทั่วไป เช่น มีน้ำใจ ช่วยเหลือเกื้อ กูล คนอื่น ซึ่งเรียกว่า ให้ทาน

สิ่งหนึ่งที่เรา ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ชีวิตของเราได้เลย นั่นคือ เ ห ตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ล้วนเป็นบททดสอบ จิตใจของเรา ในการใช้ชีวิต คนเรานั้นต่างมีวิถีชีวิต และการใช้ชีวิต ที่แ ต กต่างกัน

เราทุกคนเกิดมา ล้วนทำหน้าที่ และจุดมุ่งหมาย ของตัวเอง ให้ดีที่สุด เพราะฉะนั้น จงอย่าอวดอ้าง ในสิ่งที่ตัวเองมี เพราะในบางครั้ง การอวดอ้าง ไม่ได้เป็นผลดี ต่อตัวเราเลย แม้แต่นิดเดียว วันนี้เรามีบทความ คนที่มีบุญวาสนาดี จะไม่เลื่อนผ่าน มาฝากกัน

ไม่ได้อยู่ที่คุณมีรถหรูเพียงใดขับ แต่อยู่ที่ขับรถกลับบ้านได้อย่ าง ป ล อ ด ภั ยหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่คุณมีบ้านหลังใหญ่โตเพียงใด แต่อยู่ที่ในบ้าน มีเสียงหัวเราะหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่พ่อแม่เหลือ ม ร ด ก ไว้ให้คุณหรือ

ไม่แต่อยู่ที่พ่อแม่แข็งแรง ให้คุณดูแล ป ร น นิ บั ติหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่คุณมีคู่ชีวิตสวยหรือหล่อเพียงใด แต่อยู่ที่เขาและเธอเข้าใจคุณหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่ลูกของคุณเรียนเก่งทำงานเก่งเพียงใด

แต่อยู่ที่กตัญญูรู้คุณหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่คำหวานหูหรือเสียงปรบมือ เมื่อคุณมีเงินนั้นดังเพียงใดแต่อยู่ที่เมื่อคุณ ล้ ม ล งยังมีอีกหล า ยมือยื่น มา ฉุดให้คุณลุกขึ้นยืนใหม่อีกครั้งหรือไม่

เพราะฉะนั้นอย่ าอ ว ดว่ามีเ งิ นเพราะย าม เ จ็ บ ป่ ว ย นอนโรงพย าบาลมันไม่ต่างอะไรกับ ก ร ะดาษอย่ า อ ว ดในตำแหน่งหน้าที่ที่มีอยู่ เพราะวันใดที่คุณ ล้ ม ป่ ว ย ยังมีคนเป็นจำนวน มากที่

ทั้งเก่งและเยี่ยม ย อ ด รอเสียบตำแหน่งต่อจากคุณ อย่ า อ ว ดรถยนต์ที่คุณขับเพราะวันใดที่คุณจากไป กุญแจรถก็อยู่ในมือของคนอื่นอย่ าอวดว่ามีบ้านหลังใหญ่โต วันที่คุณจากไปมันก็เปลี่ยนเป็นของคนอื่นสุขอยู่ที่ใดสุขอยู่ที่ใจรู้ใจได้

สุขคว าม สุ ขของคนเราแตกต่างกัน บางคนไปท่องเที่ยวเพราะมีเวลามีเงินไม่มีใครให้พะวงบางคนชอบขี่

จักรย าน ได้ออ กกำลังกาย เห็นสิ่งสวยงามที่ ซ่ อ น เ ร้ นอยู่รายทาง บางคนชอบเข้าวัดทำบุญภาวนาทำจิตใจให้สะอาดดื่มด่ำ

ในรสพระธรรมบางคนชอบทำสวนปลูกพืชผักเป็นงานอ ดิเรกที่แ ส นวิเศษ ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมอุทิศตนให้สาธารณะกุศล ผู้ที่อุทิศตนให้กับประเทศชาติ เป็นบุคคลระดับมันสมองเป็นทรัพย ากรที่มีค่าการ

เ ลี้ ย ง ดูหลานเขาว่า แ ข น ง แรงกว่ากิ่งจริงนะ เป็นคว าม สุ ขที่ได้ช่วยลูกสุดที่รักและเฝ้าดูการเจริญเติบโต ของเ ลื อ ดเ นื้ อ เ ชื้ อไข การดูแลสามีและภรรย าสุดที่รักประเสริฐนักคนที่เคยร่วมทุ กข์ร่วมสุขกัน มาทำให้รู้ว่าน้ำต าลไม่มีวันคล า ย

รสหวาน บางคนได้ดูแลบุพการีโชคดีที่ได้ปรนนิบัติ พ ร ะ อ ร หั น ต์สุขที่ได้ทำเพื่อท่านก่อนสายเกินสุข

ใครสุขมัน สุขในสิ่งที่ทำไม่จำเป็นต้องเหมือนกันบางคนสวรรค์อยู่ในบ้านแค่เอนกายมีเพลงเบาๆเขาก็ว่าสุขแล้ว ชีวิตบั้นปล า ยแตกต่างกันเราไม่จำเป็นต้องเหมือนใครและเอาอย่ างใคร