ออมสินใจดี กู้ได้ 10,000-50,000 ไม่ต้องค้ำประกันได้ทุกอาชีพ

ออมสินใจดี กู้ได้ 10,000-50,000 ไม่ต้องค้ำประกันได้ทุกอาชีพ

ถือว่าเป็นข่าวดี ของผู้ ที่มี รายได้ ประจำ และ ผู้ที่ประกอบ อาชีพ อิสระ สามารถขอยื่น กู้เงิน สินเชื่อ เสริมพลังฐานราก ได้แล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ธนาคาร ออมสิน ได้ออกมา เปิดให้ ประชาชน สามารถ กู้เงิน ผ่าน แอป พลิเคชัน MyMo ของทาง ธนาคาร ออมสิน ได้แล้ว มีประเภท วงเงิน ให้เลือก 2 อย่าง คือ กู้ที่ 10,000 บาท และ กู้ที่ 50,000 บาท

วงเงินให้กู้ได้ สูงสุด ที่ ไม่เกิน 50,000 บาท

คิด ดอกเบี้ย ที่ 0.35% ต่อ เดือน ระยะ เวลา ในการ ผ่อน ชำระ เงินคืน ไม่เกิน 3 ปี ไม่ใช้ หลักทรัพย์ และ บุคคล มาค้ำ ประกัน และ ปลอดการ ชำระคืน เงินต้น/ดอกเบี้ย ใน 6 เดือน แรก

วงเงินให้กู้ได้ สูงสุด ที่ ไม่เกิน 10,000 บาท

ผู้ที่มี อาชีพ อิสระ กู้ได้ สูงสุด 10,000 บาท ดอกเบี้ย 0.10% ต่อ เดือน ไม่ใช้ หลักทรัพย์ และ บุคคล มาค้ำ ประกัน ระยะเวลา ในการ ชำระ เงินคืน ไม่เกิน 2 ปี ปลอดการ ชำระคืน ใน 6 เดือน แรก

การ อนุมัติ เงินให้กู้ยืม และ ทำ สัญญา จะสิ้นสุด ภายใน วันที่ 30 ธ.ค. 63 หรือ จนกว่า วงเงิน ใน โครงการ จำนวน 20,000 ล้าน บาท จะหมด

คุณสมบัติ ผู้ที่ขอกู้ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม เสริมพลังฐานราก

ต้องเป็น ลูกค้า สินเชื่อ ของทาง ธนาคาร ออมสิน

เป็นผู้ที่ ประกอบกิจการ รายย่อย และ ทำ อาชีพ อิสระ เช่น อาชีพ ค้าขาย

มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป

ผู้ที่มี รายได้ ประจำ เช่น พนักงาน หรือ ลูกจ้าง เอกชน อายุ 20 ปี ขึ้นไป

เป็นผู้ ได้รับ ผลกระทบ จาก โควิด-19

มีถิ่น ที่อยู่ อาศัย แน่นอน ติดต่อได้

ไม่เป็น พนักงาน ธนาคาร ออมสิน

ทาง ธนาคาร ออมสิน จะมีการ พิจารณา คุณ สมบัติ โดยการ ยึด ข้อมูล ของ ลูกค้า ที่เคย ให้กับทาง ธนาคาร ออมสิน จำนวน เงินให้กู้ยืม ให้กู้ ตามที่ จําเป็น และ ความสามารถ ในการ ผ่อน ชําระเงินคืน สูงสุด ได้ที่ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท

ระยะ เวลา ชำระคืน เงินให้กู้ยืม สินเชื่อ เสริมพลังฐานราก

ให้ชำระคืน สูงสุด ได้ที่ ไม่เกิน 3 ปี ปลอดการ ชำระหนี้คืนใน 6 งวด แรก ทั้ง เงินต้น และ ดอกเบี้ย
การขอ สมัคร สินเชื่อ เสริมพลังฐานราก

ลงทะเบีย ขอ สินเชื่อ ผ่าน Mobile Banking แอป MyMo
หาก สินเชื่อ เสริมพลังฐานราก ยังไม่เต็ม และ อยากจะขอกู้ วงเงิน ที่เหลือ จะต้อง ขอกู้ ผ่านทาง ธนาคาร ออมสิน เท่านั้น
การอนุมัติ และ แจ้ง การพิจารณา

ธนาคาร ออมสิน จะแจ้งผล อนุมัติ สินเชื่อ ผ่านทาง SMS และ Notification Mobile Banking แอป MyMo ภายใน 24 ชั่วโมง
หากผ่าน จะต้อง ยืนยัน การทำ สัญญา ใน รูปแบบ E – Contract หลังจากที่ ธนาคาร ออมสิน ได้แจ้ง อนุมัติ ภายใน 7 วัน