เตรียมใช้เงิน รัฐโอนเงินเข้า บัตรคนจน เพิ่ม 1,500

เตรียมใช้เงิน รัฐโอนเงินเข้า บัตรคนจน เพิ่ม 1,500

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 โดยเพิ่มวงเงิน

ช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนประมาณ 14 ล้านคน ให้เป็นค่าซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้าราคาประหยัด

พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้าฯ) จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ม.ค. ถึง มี.ค. 64 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิมที่สิ้นสุดในเดือน ธ.ค. 63

โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงิน 500 บาท เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ทุกวันที่ 1 ของเดือน ม.ค.- มี.ค. 64 ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับ (300+500) รวมเป็น 800 บาทต่อเดือน

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับ (200+500) รวมเป็น 700 บาทต่อเดือน