เทวดาประจำตัวมีกันทุกคน ดีหรือจนอยู่ที่คนบูชา

เทวดาประจำตัวมีกันทุกคน ดีหรือจนอยู่ที่คนบูชา

ตั้งนะโม 3 จบ หลังจากนั้นสวดบทต่อไปนี้

อิติสุขะคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พรหมะเทวา อินทะเทวา อังคะเทวา อาคันตุกะเทวะต า รุกขะเทวาพาลี ชัยยะมังคะลา อาจาริยัง อาจาริยะเทวา มุณี สิทธิ มาจาปิตุโร อะโร คะเยนะ สุขเขนะจะ ขะมามิหัง สาธุ สาธุ สาธุ

ด้วยอานุภาพของพระพุทธเจ้า อานุภาพของพระธรรม และพระสงฆ์ ด้วยอานุภาพของพระรัตนตรัยทั้ง 3 ประการ ขอจงดลบันดาลให้บุญที่ข้าฯ ได้บำเพ็ญมาตั้งแต่อ ดีตชาติจนถึงปัจจุบัน

ข้าฯ ขออุทิศบุญนี้แก่เทวดาที่รั ก ษ าตัวของข้าฯ ให้แก่เทวดาที่รั ก ษ าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของข้าฯ กิจการค้ า ข า ยของข้าฯ หากท่านตกทุ กข์ขอให้พ้นจากทุ กข์ ถ้าท่าน มีสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไป

ขอมีความเจริญ มีอาหารอันดี มีอาภรณ์อันเลิศ ขอให้ท่าน มีภพภูมิที่สูงขึ้น เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ขออโหสิกร รมแก่ข้าฯ และจงขออนุโมทนาบุญกับข้าฯ ขอจงดลบันดาลให้ข้าฯ มีแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง และแคล้วคลาดปลอ ดภั ยจากอั น ต ร า ยทั้งหล า ย

ขอให้สำเร็จในหน้าที่การงาน การเงิน การค้ า ข า ย ขอให้เอาชนะศั ต รูห มู่ ม า ร ขอให้ข้าฯ เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหล า ย ขอให้ข้าฯ มีโชคลาภ และประสบความสำเร็จในทุกก ารงานด้วยเทอญ สาธุ

การบูชาเทวดาก็เป็นเหมือนก ารแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เราต้องทำการปฏิบัติบูชาด้วยการทำความดีให้มาก และหลังจากทำบุญแล้วก็ควรเชื่อม

บุญถึงท่าน ในตอนที่กรวดน้ำก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานอุทิศบุญให้กับเหล่าเทวดาอารักษ์ของเราด้วย

ที่มา horoscopedaily99