ใส่บ าต รเสริ มมงค ล ชะต าดี ทำถู กวิ ธีได้อา นิสงส์ม าก

ใส่บ าต รเสริ มมงค ล ชะต าดี ทำถู กวิ ธีได้อา นิสงส์ม าก

การทำบุญตักบาตรก็ทำให้ชีวิตนั้นดีขึ้นได้ หากทำถูกวิธีจะทำให้ຣวຢได้เลยทีเดียว วันนี้เราก็จะเอาแนะนำ ใส่บาตรเพิ่มຣวຢต ามวันเกิດ มาฝากทุกคนจะได้ทำถูกและเกิດความเป็นสิริ ม ง ค ลแก่ ชี วิ ต โดยการใช้ น มสด น้ำผึ้ง และ กล้วยสุก

มาใส่บาตรจะเป็นตัวช่วยก ร ะ ตุ้ นให้ด้านของพลังงานบวกได้ ทำให้มีเ ส น่ ห์ มีศักยภาพ และทำให้คนรัก ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จได้ ลองมาดูว่าก่อนจะตักบาตรนั้นจะต้องเริ่มอย่างไรบ้าง

ก่อนจะออ กไปใส่บาตร ให้ตั้งใจให้ดี ตั้งจิต ตั้งใจ ทำบุญใส่บาตรกัน ขอให้สมหวัง ไม่อับจนปัญญา ชนะทุกสิ่ง อุดมสุขสมบูรณ์ ใส่บาตรให้จุดธูป 3ดอ กกลางแจ้ง ขอขมากร ร ม โดย ตั้ง นะโม 3จบ แล้วกล่าว

ว่า ข้าพเจ้าขอขมากร รม ต่อเจ้ากร ร มนายเ ว ร ศั ต รู ห มู ่ม า ร ห มู ่พาล ทุกภพทุกชาติ ขอให้อโหสิกร ร ม ให้ข า ดจากกัน จากนั้นนำของที่จะใส่บาตรใส่ถาดที่เตรียมใว้ แล้วยกขึ้นหัวพร้อ มกับ กล่าวคา ถ า

คา ถ าพระสีวลีฉันข้าว

(นะโม ๓ จบ)

นะโมพุทธายะ สิทธัง นะชาลีติ ประสิทธิลาภา
ปะสันตะ จิตต า ศรัทธา โหนติ ปิยังมะมะ
สัพเพชะนา พะหูชะนา

สัพเพทิสา สะมาคะต า
กาละโภชนะ วิกาลโภชนา

อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ ปิยังมะมะ
สีวะลีจะมหาเถโร สัพพะลาโภ นิรันตะรัง
ตะมะหัง สังฆัง สิระสา นะมามิ.

ข้า พเจ้าใส่บา ตรถ ว า ยพระพุทธ พระธร รม พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีทั้งหล า ย

ขอให้ผู้มีฤnธิ์ในดิน น้ำ ลมไฟ จงรู้ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ทำนุบำรุงศาส นา ขอให้ชื่อว.ด.ป. จงส่ว่างไสว ปรากฎในแดนพุทธศาส นา ขอความไม่มี ความจ น ความทุ กข์ จงอย่าได้เกิດแก่ข้าพเจ้าอีกเลย

หลังใส่บาตรเสร็จทุกครั้ง ให้ตั้ง นะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า กุศลที่ลูกได้ทำแล้ว ขอถ ว า ยแด่ พระสัมมา

สัมพุทธเจ้า 5 พระองค์ ขอให้ทุกพระองค์ นำส่งบุญให้ข้าพเจ้า มีเดช ปัญญา โภคะ ขอให้สมหวัง สมปรารถนาทุกเ รื่ อ ง ขอให้มีบุญบารมีเต็มขั้น เกิດสภาวะธร รม ต ามบุญวาสนาที่ได้ทำมา

จากทุกภพทุกชาติโดยเร็วเทอญ และ ขออุทิศให้ เจ้ากร ร มนายเ ว ร ทุกภพทุกชาติ (วิ ญญาณ) ศั ตรูห มู ่ม า รห มู ่พาล (เช่น มนุษย์,หุ้นส่วน,เพื่อน,ในครอบครัว) ทุกภพทุกชาติ (เอ่ยชื่ อได้ยิ่ งดี)

ขอให้อโหสิกร ร ม ขอให้ข า ดจากกัน ณ.เดี๋ยวนี้เทอญ ขอให้อุปถัมภ์ค้ำจุนข้าพเจ้า หรือถ้าเรา เตรียมที่กรวดน้ำไปด้วย ก็สามารถใช้การกรวดน้ำได้ดังต่อไปนี้คับ

คำกร ว ดน้ำลงดิ นหรือคำอธิ ษฐา นจิต

ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้า(นาย, นาง, นางสาว) ได้ทำโดยความสะอาดทั้งกาย วาจา ใจ

ด้วยกุศลผลบุญในครั้งนี้ ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญกุศลทั้งหล า ยไปหายัง พ่อ แม่ (บุพการีและบร รพ

บุรุษ) ที่ล่วงลับไปแล้วและมเหสิกขาเทวบุตร เท ว ดาผู้รั กษ าบ้านเมือง เหมืองฝายทุกแห่ง ทุกที่อันรั กษ าสถานที่นี้เป็นประธานและรั กษ ายังภายบนอากาศอัน มีความหมาย

มีอากาศา เท ว ดา พระย าอินทร์ พระย าพรหมพระย ายมราช ครูอาจารย์ ผีฟ้อนผีฟ้า นางสิงขรเทวี เท ว ดาทั้งหล า ย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหล า ยที่ไหว้อ ยู่ในบ้าน ทั้งหล า ยตลอดถึงเจ้ากร ร มนายเ ว รของข้าพเจ้า

ที่มีมาในอ ดีตชาติ ซึ่งเกิດมาชาตินี้เป็นคนก็ดี เป็นสั ต ว์ก็ดี เป็นเ ป ร ตวิสัยสั มภเวสีที่ไหน หรือเป็นโ ร ค าพ ย า ธิที่เกิດขึ้นกับข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว)ก็ดี

ขอให้มารับเอาส่วนบุญกุศลของข้า พเจ้าในครั้งนี้ ขอให้มีความสุข ความสบายด้วยกันทุกฝ่าย และด้วย

บุญกุศลที่ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว) ได้ทำในครั้งนี้ ขอให้นายหนังสือทั้ง ๓๒ องค์ จดเอาล า ยหมายเอาชื่อของข้าพเจ้า ใส่ไว้ในสุวร รณบัตรเงิน สุวร รณบัตรคำอย่าได้

ผิ ดพลาดหรือสู ญหาย ฉายะอิวะ ขอให้บุญกุศลของข้าพเจ้าที่ได้ทำในครั้งนี้เป็นดังร่มและเงา ติดต ามข้าพเจ้าไปทุกภพทุกชาติ นับแต่ชาตินี้เป็นต้นไป จนถึงพระนิพพานเป็นที่สุด ด้วยเทอญ

ด้วยคำอ ธิษฐ านของข้าพเจ้าในครั้งนี้ ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว) ขอให้แม่พระธรณีและโลกทั้ง ๓ รับรู้ รับทราบไว้ด้วยเทอญ

เสร็จแล้วกรวดน้ำลงดิน ขอให้สมหวัง ราบรื่น มั่งคั่ง เสน่ห์ ร่ำຣวຢ