ม้ ว นกระด าษทิชชู ใส่ในตู้เย็น มีป ร ะโยชน์ ม า ก

 ม้ ว นกระด าษทิชชู ใส่ในตู้เย็น มีป ร ะโยชน์ ม า ก

วัน นี้เราได้นำวิ ธีทำความสะอาดบ้านสูตรเด็ดมากเสนอให้ทุกคน เพื่อนที่เป็นแม่บ้านทุกคนดูแล้วต้องชอบแน่ ถ้ามีเวลาว่างเมื่อไรก็ลองนำเคล็ ดลั บการทำความสะอาดบ้านต่อไปนี้ไปทำต ามกันได้เลยจ้า

เป็นอีกหนึ่งเ รื่ อ งราว ที่ใครหลายคนอาจจะยังคงไม่เคยรู้มาก่อนแน่นอนสำหรับเ รื่ อ งของการม้วนกระดาษทิชชู่ใส่ไว้ในตู้เย็น ซึ่งการทำวิ ธีนี้ ทำให้เกิດประโยชน์อย่างมากมายยิ่งถ้าตู้เย็นที่บ้านของใคร

มีปัญหามีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เกิດขึ้นแต่สามารถขจัดกลิ่ นง่าย
ได้เพียงนำกระด าษทิชชูเพียง 1-2 ม้วนไปใส่ในตู้เย็น กระด า ษทิชชู่จะค่อ ยดู ดซับกลิ่น

ของตู้เย็นเข้ามาเก็บไว้ในกระดาษ แ น ะ นำ ให้เปลี่ ยนกระดาษทิชชู่เดือนละ 1 ครั้ง
กระดาษทิชชูที่เปลี่ยนออ กมาจากตู้เย็นยังสามารถนำไปใช้เช็ดสิ่งสกปรกได้อีก

อีกวิ ธีที่ได้ผลต ามภูมิปัญญาชาวบ้านใ น ก า ร ดับกลิ่นในตู้เย็น
ก็คือ การใช้ ถ่าน ที่เราใช้ก่อไฟทำอาหาร สามารถดูดซับกลิ่นได้ดีไม่แพ้กระดาษ

เทคนิคการทำความสะอาดในบ้านในส่วนอื่น

วิ ธีทำความสะอาดเขียง

ให้ทำความสะอาดเขี ย ง ด้ ว ยการล้างน้ำต ามปกติเสียก่อน แล้วใช้น้ำส้มสายชูและเกลือ มาผสมกันแล้วถูขัดบนเขียงแล้วทิ้งไว้ 1 ชั่ วโมง เมื่อครบเวลาราดน้ำร้อนลงไปแล้วค่อ ยนำมาทำความสะอาดออ กต ามปกติอีกครั้ง จะได้เขียงสะอาดเหมือนใหม่ไร้ เ ชื้ อ ร า ค่ะ

ท่อระบ า ย น้ำมีกลิ่น

ให้นำเปลือ กส้มหั่นหรือฉีกเป็นชิ้นเล็ก แล้วนำไปต้มในน้ำจนเดือ ด จากนั้นกรองเอาแต่น้ำแล้วให้เทน้ำร้อนนั้นลงในท่อระบายน้ำอย่างช้า วิ ธีนี้จะสามารถขจัดกลิ่นไม่พึงประสง ค์ ข อ ง ท่ อระบายน้ำได้เป็นอย่างดี และขจัดคราบไขมันได้ดีมาก แนะนำให้ทำ 3 ครั้ง/เดือน