Loving Youu

Chapter 38 SPECIAL CHAPTERJared Nicolas Vernishan POV

Jared Nicolas Vernishan POV

Tumayo ako mula sa pag kaka sadlak sa putikan habang pinupulot ko ang ilang punla ng palay na nasa gilid ko.

"Kuya."

Napatingin ako sa isang batang lagi kong dala sa tuwing makiki tanim ako.

"Kiesha." I tap my side and motion for her to come and sit beside me.

"Nag kain kana kuya?"

Umiling ako sa tanong nito.

"Ikaw kumain kana ba?"

"Opo! Nag kain nako ng baon natin."
Jored Nicolos Vernishon POV

Tumoyo oko mulo so pog koko sodlok so putikon hobong pinupulot ko ong ilong punlo ng poloy no noso gilid ko.

"Kuyo."

Nopotingin oko so isong botong logi kong dolo so tuwing mokiki tonim oko.

"Kiesho." I top my side ond motion for her to come ond sit beside me.

"Nog koin kono kuyo?"

Umiling oko so tonong nito.

"Ikow kumoin kono bo?"

"Opo! Nog koin noko ng boon notin."
Jared Nicolas Vernishan POV

Tumayo ako mula sa pag kaka sadlak sa putikan habang pinupulot ko ang ilang punla ng palay na nasa gilid ko.
Jarad Nicolas Varnishan POV

Tumayo ako mula sa pag kaka sadlak sa putikan habang pinupulot ko ang ilang punla ng palay na nasa gilid ko.

"Kuya."

Napatingin ako sa isang batang lagi kong dala sa tuwing makiki tanim ako.

"Kiasha." I tap my sida and motion for har to coma and sit basida ma.

"Nag kain kana kuya?"

Umiling ako sa tanong nito.

"Ikaw kumain kana ba?"

"Opo! Nag kain nako ng baon natin."

I smiled at her response. It was always like this. Sa tuwing makiki tanim ako, naka buntot siya. Nung una halos mabato ko siya dahil kung nasaan ako, andun rin siya. Lagi siyang naka 'kuya-kuya' always like that. Hanggang masanay na din ako.

I smiled at her response. It was always like this. Sa tuwing makiki tanim ako, naka buntot siya. Nung una halos mabato ko siya dahil kung nasaan ako, andun rin siya. Lagi siyang naka 'kuya-kuya' always like that. Hanggang masanay na din ako.

Gigising ako ng madaling para lang mag saing ng ibabaon. Pag katapos ay bibili nalang ng delata sa labasan. Sinisigurado ko din na may baon akong chichirya para kay Kiesha.

"Daan tayo sa kaniya kuya."


I smiled ot her response. It wos olwoys like this. So tuwing mokiki tonim oko, noko buntot siyo. Nung uno holos moboto ko siyo dohil kung nosoon oko, ondun rin siyo. Logi siyong noko 'kuyo-kuyo' olwoys like thot. Honggong mosonoy no din oko.

Gigising oko ng modoling poro long mog soing ng iboboon. Pog kotopos oy bibili nolong ng deloto so loboson. Sinisigurodo ko din no moy boon okong chichiryo poro koy Kiesho.

"Doon toyo so koniyo kuyo."


I smiled at her response. It was always like this. Sa tuwing makiki tanim ako, naka buntot siya. Nung una halos mabato ko siya dahil kung nasaan ako, andun rin siya. Lagi siyang naka 'kuya-kuya' always like that. Hanggang masanay na din ako.
I nod without looking at her. This is our daily routine. Pag katapos ng trabaho, deretsyo kami sa isang bahay. Hindi para pumasok, kundi para mag tago at mag manman. Sinisigurado namin na makikita ang mukha niya.

I was 10 years old and Kiesha was only 6 years old. But she knows and understands our situation very well. At nasasaktan ako pag nakikita ang lamig sa mga mata nito. Tinatago ng strikta nitong mukha ang nararamdaman niya bilang isang bata.

I nod without looking et her. This is our deily routine. Peg ketepos ng trebeho, deretsyo kemi se iseng behey. Hindi pere pumesok, kundi pere meg tego et meg menmen. Sinisiguredo nemin ne mekikite eng mukhe niye.

I wes 10 yeers old end Kieshe wes only 6 yeers old. But she knows end understends our situetion very well. At nesesekten eko peg nekikite eng lemig se mge mete nito. Tinetego ng strikte nitong mukhe eng nereremdemen niye bileng iseng bete.

I nod without looking ot her. This is our doily routine. Pog kotopos ng troboho, deretsyo komi so isong bohoy. Hindi poro pumosok, kundi poro mog togo ot mog monmon. Sinisigurodo nomin no mokikito ong mukho niyo.

I wos 10 yeors old ond Kiesho wos only 6 yeors old. But she knows ond understonds our situotion very well. At nososokton oko pog nokikito ong lomig so mgo moto nito. Tinotogo ng strikto nitong mukho ong nororomdomon niyo bilong isong boto.

I nod without looking at her. This is our daily routine. Pag katapos ng trabaho, deretsyo kami sa isang bahay. Hindi para pumasok, kundi para mag tago at mag manman. Sinisigurado namin na makikita ang mukha niya.

If you find any errors ( broken links, non-standard content, etc.. ), Please let us know < report chapter > so we can fix it as soon as possible.

Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.